Упис првака

Поделите

Упис првака у основну школу

Родитељи су дужни да упишу своју децу у основну школу уколико она имају најмање шест и по и највише седам и по година, на почетку школске године.

Школску 2017/2018 годину уписују ученици рођени у периоду од 01.03.2010. до 28.02.2011. године. Уписна процедура обавља се у складу са свим законима Републике Србије који обухватају овај процес.

Која школа се уписује?

Одабир школе врши се у зависности од територије коју обухвата подручје школе. Свака основна школа дужна је да упише све будуће прваке са подручја које јој је додељено. Постоји могућност да школа упише и ученике са подручја неких других школа, али само уз захтев родитеља и уколико то дозвољавају капацитети школе.

Рок за подношење захтева за упис детета истиче 1. фебруара календарске године у изабраној школи како би дете од првог септембра похађало први разред.

Када се врши упис деце у основну школу?

Тачан датум уписа првака није утврђен ниједним прописом или законом, али је период од 1. априла, па до краја маја, намењен упису будућих првака у основне школе.

Систематски преглед

Систематски преглед деце пред упис у први разред основне школе обавља се код педијатра који на основну прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стања детета. Након прегледа педијатар издаје потврду која се прилаже приликом уписа детета у основну школу.

Зрелост детета за похађање основе школе испитује школски психолог.

Документа за упис у основну школу

Документа потребна за упис првака у основну школу:

1.    Извод из матичне књиге рођених

2.    Уверење о похађању предшколског програма

3.    Доказ о лекарском прегледу детета

4.    Доказ о пребивалишту родитеља

Изузетак представљају ученици из осетљивих друштвених група који имају могућност да се упишу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Тестови за испитивање будућих првака

Тестирање будућих првака врше психолог и педагог школе на матерњем језику. При тестирању деце примењејују се стандардни поступци и инструменти који су препоручени од стране овлашћене стручне организације.

Уколико школски педагог или психолог нису у могућности да тестирају дете на његовом матерњем језику у таквим случајевима ангажује се преводилац на предлог савета националне мањине, чији језик дете говори.

Ранији упис деце у први разред

Деца старости од шест до шет и по година могу да се упишу први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу која се врши од стране школског психолога. Приликом тестирања примењују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација.

На основу урађеног тестирања, психолог школе препоручује:

Индивидаулни образовни план и подршка у образовању и васпитању

Након уписивања детета у први разред основне школе, школа може да утврди да постоји потреба за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или за додатном подршком у образовању детета. Додатна подршка може да захтева додатна финансијска средства – што може да буде разлог за покретање поступка кроз процедуру упућивања писменог захтева изабраном лекару детета који одређује да ли је потреба за додатном подршком реална, што одлучује интерресорна комисија (ИРК).

Ближе услове за процену потреба за пружанем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интересорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику.

Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање