Помоћник директора

Поделите

Наташа Николић Гајић, помоћник директора, професор разредне наставе, мастер образовних политика (Филозофски факултет у Београду и Педагоши факултет у Јагодини), запослена је у ОШ „Краљ Александар I“ у Пожаревцу као учитељ, педагошки саветник. Члан Управног одбора Друштва учитеља општине Пожаревац од 2004.године. Члан Управног одбора СУРС-а од 2006.године као потпредседник, а од 2014. као председник.
​Организатор, реализатор и заговарач активности које подижу квалитет образовања, друштвену и личну одговорност.

сајт: http://uspesnikoraci.weebly.com/

РЕФЕРЕНЦЕ

АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАРИ – ЗУОВ

Аутори и реализатори: Наташа Николић Гајић и Невена Перић

         Увођење приправника у посао – обука за менторе, 2016/2017; 2017/2018.

Аутори и реализатори: Наташа Николић Гајић и Драгана Станојевић

      Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи. 2016/2017; 2017/2018.

СТРУЧНИ СКУПОВИ, ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ, СТРУЧНИ ТИМОВИ, РАДНЕ ИЛИ ЕКСПЕРТСКЕ ГРУПЕ…

Основи наставе и учења (Развионица)

СТРУЧНИ СКУП: Професионални развој запослених у образовању

ПРОГРАМ: ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ „Јачање професионалних компетенција просветних радника“

ПРВИ СИМПОЗИЈУМ ДРУШТВА УЧИТЕЉА БЕОГРАДА

„ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ РЕГУЛИШЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ СИСТЕМ ИЗ УГЛА ДОНОСИОЦА ОДЛУКА

И ИЗ УГЛА РЕАЛИЗАТОРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА“ Пример добре праксе:Pортфолио професионалног развоја

ПРОГРАМ: САБОР УЧИТЕЉА Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава

ПРОЈЕКАТ: „Унапређивање образовно-васпитног рада у разредној настави“,са Минстарством просвете

ПРОЈЕКАТ: „Образовање за социјалну инклузију“ – Услуга стручног усавршавања запослених у средњим школама у 34 општине Републике Србије за потребе МПНТР

ПРОЈЕКАТ: Препознај и покрени развој деце кроз савремене приступе настави

ПРОЈЕКАТ: Упознај Србију – покажи је деци

ПРОЈЕКАТ: Заједно до бољег инклузивног образовања

ПРОЈЕКАТ: Растимо заједно

ПРОЈЕКАТ: Рециклажа – мењажа

ПРОЈЕКАТ: У ЗДРАВОМ ТЕЛУ- ЗДРАВ ДУХ

ПРОЈЕКАТ: Живот у мултикултуралној заједници

СТРУЧНИ СКУП – КОНФЕРЕНЦИЈА: Образовање у функцији заштите животне средине и одрживог развоја, Сокобања

ПРОЈЕКАТ: Наставничка удружења – пут до квалитетног образовања

ПРОЈЕКАТ: Подршка пилот школама за спровођење инлузивних образовних политика и пракси, Центар за образовне политике

Радна група за израду Предлога правилника о изменама и допунама Правилника о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи – МПНТР, решење 119-02-108/2015-04 од 01.04.2015.

Радна група:

Предлагање образовних стандарда за крај првог циклуса образовања за предмет Српски језик, Математика и Природа и друштво (предмет Математика) ЗВКОВ

Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих у ЗВКОВ

ПРОЈЕКАТ. Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих, ЗВКОВ

Кампања за инклузивно образовање „Сви у школу, школа за све“, Савез учитеља Републике Србије, ЦИП Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике, Фонд за отворено друштво

ПРОЈЕКАТ:

Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда за основно образовање одраслих (ИПА 2008)

ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Оцењивање ученика – национална обука, ЗВКОВ, 2013.

Трибина: Оцењивање ученика у основној школи, ДУНС, 2013.

Трибине:  Савремени приступи планирању у настави – образовни стандарди, СУРС, 2013.

ПРОГРАМ:

Подршка наставницима разредне насатаве у примени нивоа постигнућа у настави и оцењивању у 3. и 4.разреду

ПРОГРАМ: Активно учење/настава

СТРУЧНЕ ТРИБИНЕ: Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем

СТРУЧНИ СКУП: САБОР УЧИТЕЉА Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава

ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар:

Подршка наставницима разредне наставе за примену кључних знања у области вредновања у настави српског језика, математике и природе и друштва у оквиру ДИЛС пројекта

ПРОГРАМ са листе семинара које одобрава Министар: Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

ПРОЈЕКАТ:

Повећање доступности и квалитета образовања кроз припрему индивидуализованог приступа детету/ученику

КОНФЕРЕНЦИЈА:

Унапређивање сарадње Министарства просвете и организација цивилног друштва

ИЗЛАГАЊА НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА, ОКРУГЛИМ СТОЛОВИМА И ДРУГИМ САСТАНЦИМА ВЕЗАНИМ ЗА КРЕИРАЊЕ ОБРАЗОВНИХ ПОЛИТИКА И РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА

Пројекат: Учитељи кажу, 2016. Организатори: СУРС уз подршку ТАЦСО Ресурсног центра Грађанских иницијатива,

Пројекат: Инклузија у пракси, 2015-16. Организатори: СУРС уз подршку Фондације за отворено друштво

Трибина, Врњачка Бања: Чему још образовање?, 2016. Организатор: НВО – Мост математике

Саветовање на тему „Вођење евиденције и издавање јавних исправа у основној школи“, 2016. Организатори: СУРС и  Просветни преглед

Стандардизација ћирилице, састанак, 2015. Организатори: СУРС и Учитељски факултет у Београду

Округли сто: Нетранспарентност у доношењу плана уџбеника, Београд, 2015. Медија центар

Међународном Симпозијуму учитеља Портрети учитеља у Великом Градишту 31.10.2015.године

Сабор: XXИX САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ – Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Београд, 2015.

Трибина: Професионални развој запослених у образовању, Организатор: СУРС (3 реализације)

Конференција: Образовање у функцији заштите животне средине и одрживог развоја, Сокобања, 2014.године, акредитован скуп – ЗУОВ – Организатор: СУРС

Први симпозијум Друштва учитеља Београда Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем из угла доносиоца одлука и из угла реализатора образовно-васпитног процеса – Портфолио професионалног развоја,  излагач,  Организатор: Друштво учитеља Београда,  Београд

 Трибине:  Оцењивање ученика у осној школи, излагач, Организатор: Друштво учитеља Новог Сада, 2013. (6 реализација)

 Трибине:  Савремени приступи планирању у настави – образовни стандарди, Организатор: Савез учитеља Републике Србије (5 реализација)

Конференција: Унапређивање сарадње Министарства просвете и организација цивилног друштва, излагање на радионици и дискусија, Организатор: Министарство просвете, 2010.

Конференција:  Бесплатни уџбеници – годину дана касније, излагач,  Организатор: Форум Сајма књига, 2009.

​ОБЈАВЉЕНИ НАУЧНИ/СТРУЧНИ РАДОВИ У ВЕЗИ СА ТЕМОМ ПРОГРАМА:

Истраживачка делатност СУРС-а – емпиријски подаци као основа за предлоге образовних политика – Наташа Николић Гајић, Невена Перић (2015), рад објављен у часопису Учитељ, година XXXИИИ, број 2, стр.341-343 .

Наташа Николић Гајић, Весна Покимица, Саша Цветковић: Спровођење инклузивног образовања у Пожаревцу: ставови и тренутно стање, Наставници рефлексивни истраживачи инклузивне образовне праксе, Центар за образовне политике. Београд, 2015.

Стручно усавршавање наставника за улогу ментора у раду са приправницима – Национална конференција са међународним учешћем РЕИНЖЕЊЕРИНГ ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА У ОБРАЗОВАЊУ, Чачак 25-27.9.2015. Излагање на Научном скупу и објављен рад у Зборнику радова 3. Националне конференције са међународним учешћем, Факултет техничких наука у Чачку, стр.435-441. (УДК: 378.28)

Зборник примера добре праксе, XXИX САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ „УНАПРЕЂИВАЊЕ НАСТАВНЕ ПРАКСЕ КРОЗ РАЗМЕНУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСКУСТАВА“:

Наташа Николић Гајић, Данијела Радовановић, Јасмина Копривица, ОШ «Краљ Александар I» Пожаревац: «Живот у граду»

Курикулум усмерен на стандарде – Научни скуп „Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме”, Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадни са Педагошким факултетом у Марибору, Словенија и Вишом педагошком школом Новом Сончу, Пољска. Излагање на Научном скупу и објављен рад у Зборнику радова Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме 14.11.2014.

Стручни рад – Наташа Николић Гајић, Невена Перић: Аутономија наставника у основној школи – излагање на ВИИ међународном симпозијуму технологије, информатике и образовања – Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (Факултет техничких наука, Нови Сад, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Природно математички факултет, Нови Сад, Институт за педагошка истраживања, Београд), Чачак, 2012. И објављен рад у Зборнику радова са ВИИ међународног симпозијума  – ТИО

Стручни рад – Наташа Николић Гајић, Драгана Станојевић:  Стандарди постигнућа у првом циклусу обавезног образовања за наставни предмет математика, Савез учитеља Републике Србије, Часопис Учитељ, бр.79, 2012.

Пример добре праксе – Наташа Николић Гајић: Сценарио у духу Активног учења – Српски језик – Велико почетно слово, разред, Савез учитеља Републике Србије, Часопис Учитељ, бр.77, Београд 2004. Издат у Београду 2005.

Пример добре праксе – Наташа Николић Гајић, Данијела Радовановић, Ивана Мартиновић Никодијевић: Хајде да направимо уџбеник, База знања КРЕАТИВНА ШКОЛА, ЗУОВ 2006/2007.

Пример добре праксе – ТЕМАТСКИ ДАН: МОЈЕ МЕСТО – НЕПОЗНАТОМ ДРУГУ    Наташа Николић Гајић, Јелена Живковић,  ОШ “Краљ Александар И“Пожаревац; Ивана Милојевић Белкић, ОШ “Херој Роса Трифуновић“ Александровац, Зборник примера добре праксе, Сабор учитеља, 2011.

Пример добре праксе – Наташа Николић Гајић: Безбедност деце на интернету, Зборник примера добре праксе, Сабор учитеља, 2010.

​ОБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ/СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА:

​Николић Гајић, Н., Перић, Н. Вукајловић, З. И Гомилановић, С. (2015). Учитељска свеска – педагошка документација за први разред. Београд: Савез учитеља Републике Србиј, 2015..

Збирка задатака из српског језика, математике и природе и друштва за крај првог циклуса обавезног образовања, ЗВКОВ, 2013.

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Захвалница МД АРХИМЕДЕС за сарадњу и помоћ у спровођењу математичког тактакмичења МИСЛИША 2016.

Захвалница МД АРХИМЕДЕС за сарадњу и помоћ у спровођењу математичког тактакмичења МИСЛИША 2015.

Захвалница савеза астронома аматера Србије за активан допринос популаризацији астрономије 2013.

Захвалница ОШ «Краљ Александар I» за значајне доприносе у раду школе,  2013.  2014.

Захвалница Учитељског друштва Пчињског округа за изузетан допринос развоју и унапређивању рада Учитељског друштва Пчињског округа, 2013.

Захвалница Савеза учитеља Републике Србије за конструктивну сарадњу, снажну подршку, афирмацију и изузетан допринос развоју наше организације, 2012.

Захвалница ОШ «Краљ Александар I» за значајне доприносе у раду школе, 2012.

Захвалница МД АРХИМЕДЕС за сарадњу и помоћ у спровођењу математичког тактакмичења МИСЛИША 2012.

Плакета ОШ «Краљ Александар I» за значајан допринос у раду и остваривање програмских задатака школе, 2009.

Награда СО Пожаревац за Дан радника у образовању за остварене резултате у области васпитања и образовања будућих генерација нашег друштва, 2007.

Захвалница СО Пожаревац за укупан допринос развоју културе у СО Пожаревац, 2003.